موقعیت

موقعیت

مختصات جغرافیایی بندر  HopaPort در داخل خطوط دریایی در نقاط مشخص شده پایین ذکر شده است.

خاکریز (موج شکن) اصلی =  41o 24’ 45” N-41o 25‘ 45” E

خاکریز (موج شکن) فرعی =  41o 24’ 36” N-41o 25’ 54” E

Screenshot_3