پایانه مخازن

پایانه مخازن

 پایانه مخازن با 7 عدد تانکر برای محصولات مایع و قابلیتm3  38.000  برای نگهداری و پخش با کامیون محصولاتی همچون دیزل، بنزین و محصولات مشابه اینها را دارا می باشد.

در پایانه ای که محصولات انبار می شوند محصولات سفید (دیزل و بنزین بدون سرب)، محصولات سیاه (نفت کوره) در lim48مخازن نگهداری می شود. در پایانه مخازن به ترتیب 6، 8، 10، 12 چهار مدار از مخازن مستقل برای محصولات وجود دارد. برای تانکرهای جاده ای (حمل زمینی) در سه ساحل متفاوت با 7 اهرم برای پر کردن این تانکرها خدمات ارائه می گردد. علاوه بر این تخلیه، بار گیری و انبار هر نوع از روغن های صنعتی، روغن آفتابگردان خام و … انجام می گیرد.